Medycyna pracy w Warszawie
.................................................................................................................................................

Każda osoba chcąca podjąć zatrudnienie musi rozpocząć od przygotowania szeregu dokumentów świadczących o braku przeciwwskazań do podjęcia danej pracy. Podstawą tych działań są badania do pracy, na które skierowanie dostajemy jeszcze przed podjęciem zatrudnienia. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, pracodawca zobligowany jest do zaznaczenia wszelkich niezbędnych parametrów z tak zwanych czynników ryzyka, na które może być narażony jego pracownik. Medycyna pracy zajmuje się właśnie tą gałęzią badań pracowników. Medycyna pracy to głównie szeroko pojęta diagnostyka pozwalająca ocenić, czy dana osoba, podejmując pracę na określonym stanowisku będzie w stanie zdrowotnie jej sprostać. Badania do pracy są bardzo ważne, a mimo wszystko często są traktowane po macoszemu. Na obecnym rynku zatrudnienia trudno o jakąkolwiek pracę, nic więc dziwnego, że potencjalny kandydat na stanowisko nie mówi o ewentualnych problemach, aby nie stracić szansy na zatrudnienie. Dość często dochodzi do sytuacji,
w której fakty dotyczące zdrowia i możliwości są przemilczane. Niemniej, aby stosunkowo szybko zdiagnozować problem i aby wykonywana praca nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia człowieka przeprowadzane są badania okresowe. Skierowanie na badania okresowe otrzymuje się regularnie, aby określić, czy stan zdrowia pracownika pozwala mu nadal na realizację określonych działań. Proponujemy Państwu wykonanie badań medycyny pracy w Spółce Lekarskiej, w samy, Centrum Warszawy. Zapraszamy !

Na wizytę do lekarza pracy należy umówić się:
telefonicznie: (22) 620-80-35, (22) 620-17-62,
tel. kom. 511-116-895
lub e-mailem: rejestracja@spolka-lekarska.pl

Badanie odbywa się na podstawie wypisanego przez pracodawcę i podstemplowanego ” Skierowania na badania profilaktyczne”- w rubryce „ Na w/w stanowisku pracy występują następujące czynniki szkodliwe ( warunki uciążliwe) dla których aktualne wyniki badań pomiarów wynoszą” tutaj należy wpisać np.: praca przy komputerze , praca na wysokości itp…

Załączniki:
- Skierowanie do celów sanitarnych
- Wzór skierowania na badanie

Zgodnie z przepisami Medycyny Pracy każdy pracownik ma obowiązek wykonania badań do pracy, tj.
1) badan wstępnych kiedy rozpoczyna pracę lub zmienia stanowisko.
2) badań okresowych których termin został określony przez lekarza medycyny prazy podczas ostatniego badania okresowego.
3) badań kontrolnych na które zgłasza się pracownik po ukończonym leczeniu z zaświadczeniem od lekarza leczącego, że leczenie zostało zakończone

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest poddawanie pracowników badaniom zdrowotnym. Pracodawca jest odpowiedzialny za niedopilnowanie terminów badań i pracowniczych i jest kontrolowany przez odpowiednie organy Państwowe. Pracownik natomiast uchylając się od terminowego wykonania badań naraża się pracodawcy (grozi mu utrata wynagrodzenia bądź zwolnienie z pracy).

Badania wstępne:
Badania wstępne są wykonywane przed podjęciem pracy przez pracownika, na które kieruje go pracodawca. Takie badania muszą wykonać:
• osoby przyjmowane do pracy,
• pracownicy młodociani (którzy nie ukończyli 18 lat) przenoszeni na inne stanowiska pracy,
• inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Badania wstępne mają na celu określenie, czy cechy fizyczne i psychiczne kandydata na pracownika umożliwiają mu wykonywanie danej pracy w warunkach, jakie zostały na określonym stanowisku stwierdzone, bez ryzyka wystąpienia niekorzystnych zmian w stanie zdrowia. Sprawdzają także, czy u kandydata do pracy nie występuje choroba mogąca stanowić zagrożenie dla współpracowników lub w wyniku kontynuowania pracy w określonych warunkach środowiskowych mogłaby ulec zaawansowaniu.
Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi okazać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku. Z obowiązku tego nie zwalnia fakt posiadania ważnego zaświadczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy ani też poddanie się specjalistycznym badaniom lekarskim, stwierdzającym zdolność do wykonywania określonego zawodu, czy faktem posiadania zaświadczenia nawet w tym samym zakładzie ale na innym stanowisku.. Warto wiedzieć, że pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na wskazanym stanowisku.

Badania okresowe:
Badania okresowe także są wykonywane na zlecenie pracodawcy w placówce medycznej w której pracodawca ma podpisana umowę. Badaniom podlegają wszyscy pracownicy, jednak częstotliwość ich wykonywania nie jest jednakowa dla każdego zatrudnionego - zależy przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy oraz od stanu zdrowia pracownika. Pracownicy z przewlekłymi schorzeniami mogą mieć wyznaczone terminy na badania co rok. W przypadkach kiedy lekarz medycyny pracy podczas badania okresowego stwierdzi np. nadciśnienie, cukrzycę, padaczkę lub inne schorzenie zobowiązuje pacjenta do wykonania badan diagnostycznych i podjęcia leczenia i następnie badania okresowego w krótszym terminie. Oczywiście z zastrzeżeniem, że nowo rozpoznana choroba nie jest ryzykiem na wskazanym stanowisku. Jeżeli tak to pracownik może być przekierowany okresowo na inne stanowisko

Pracownicy przechodzą badania okresowe:
• co dwa lata, jeżeli pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów,
• co trzy lata, jeżeli w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat (po 45. roku życia badania takie muszą być wykonywane co dwa lata),
• co cztery lata, jeżeli pracownik stale korzysta z komputera,
• co pięć lat - pracownicy biura niekorzystający z komputerów.

Lekarz może wyznaczyć krótszy termin następnego badania, jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika. Termin badania okresowego zawsze jest określony w zaświadczeniu lekarskim wydanym po badaniu wstępnym lub poprzednim badaniu okresowym.

Badania kontrolne:
Badania kontrole są z kolei wykonywane (również na wniosek pracodawcy) po dłuższej chorobie pracownika. Powinny być wykonywane u wszystkich pracowników, którzy byli niezdolni do pracy dłużej niż 30 dni z powodu choroby. Pracodawca nie może dopuścić takiej osoby do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do ponownego zatrudnienia na określonym stanowisku.
Pracownik po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni zgłasza się do lekarza medycyny pracy z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego , że leczenie zostało zakończone oraz ze „skierowaniem na badanie kontrolne”.