Wzory skierowań dla badań do pracy
.................................................................................................................................................

Skierowanie na badania wstępne, okresowe lub kontrole pracownika jest poleceniem służbowym. Obligatoryjny charakter tych badań określa
m.in. art. 229 kodeksu pracy.
Pracownik, który nie ma bieżącego orzeczenia o stanie zdrowia , nie może wykonywać swych obowiązków na które został przyjęty.
Pracodawca musi mieć pewność, że nie istnieją przeciwwskazania związane z określonym stanowiskiem. Jest to bowiem badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku, w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia pracownika.

Pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy na świadczenie badań pracowniczych z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok i zawierać : 1) pełną nazwę firmy, adres siedziby, NIP, REGON i wpis do KRS (jeżeli posiada).

Załączniki:
- Skierowanie do celów sanitarnych
- Wzór skierowania na badanie pracownicze